travel news

ศาลหลักเมือง

สักการะเสาหลักเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2377 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และเพื่อคุ้มครองบ้านเมืองกับประชาชนให้พ้นจากภัยสงครามและภัยอันตรายทั้งปวง ในสมัยนั้นได้เกิดข้อพิพาทไทย-ญวณ และฉะเชิงเทราก็เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการปกป้องราชธานีจากการรุกรานของญวน

จึงมีการสร้างป้อมกำแพงเมืองขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเสาหลักเมืองแห่งนี้ ซึ่งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสาหลักเมืองนี้ได้เกิดการชำรุดจึงมีการนำไม้มะค่ามาแทนเสาหลักเมืองเดิมพร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสมโภชนในการยกเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2438 แต่ตัวอาคารศาลหลักเมืองกลับมีขนาดเล็ก แลดูไม่สง่างามสมฐานะจึงมีการก่อสร้างศาลขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2540 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีสมโภชศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2542. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand